Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu

Organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije (FIROM), Kosova *, Crne Gore i Srbije koje se fokusiraju na zaštitu i promovisanje lјudskih prava, u partnerstvu sa novinarima, njihovim udruženjima, mrežama, medijskim organizacijama i novinarima, se pozivaju da podnesu zahtev za finansijsku podršku iz programa malih grantova “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu”.
Cilј programa malih grantova je povećanje zalagačkih napora lokalnih, nacionalnih i regionalnih aktera civilnog društva u saradnji sa novinarima i medijskim organizacijama i postavlјanje tema o slobodi medija i sigurnosti novinara na glavnom planu u regionu Zapadnog Balkana – konkretno Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM), Kosovo *, Crna Gora i Srbija. Stoga, program malih grantova podržat će inicijative građanskog društva na lokalnom i regionalnom nivou, angažujući aktiviste za lјudska prava, novinare i medije, čiji cilј je zaštita slobode izražavanja i slobode medija. Glavni cilј je istražiti najvažnija pitanja – bilo kršenje prava novinara ili pritiske aktivistima na sveobuhvatniji način.

OCD registrovane u zemlјama članicama EU (uklјučujući Hrvatsku i Sloveniju), ili u IPA zemlјama koje nisu obuhvaćene ovim pozivom (Albanija i Turska) ne mogu se prijaviti u ulozi aplikanata ili ko-aplikanata (partnera). Međutim, oni mogu biti saradnici ili pružatelјi određenih usluga u okviru projekta. Akcije moraju se odvijati u sledećih pet zemalјa zapadnog Balkana: Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Crna Gora. Izuzetno, neke od aktivnosti mogu se odvijati iz određenih zemalјa, ali i unutar zemalјa članica EU ili u Albaniji ili Turskoj ako doprinose cilјevima projekta.
Poziv ima dva prioriteta: (1) podržati projekte koji efikasno rešavaju probleme i prepreke sa kojima se suočavaju novinari koji su pod različitim vidovima pritiska i (2) podržati projekte koji se fokusiraju na pritiske na aktiviste za lјudska prava čija je sloboda govora ugrožena.
Ukupna vrednost programa malih grantova je 267.000 EUR, koji se isplaćuje, 15 stipendista – 5 većih regionalnih projekata i 10 manjih nacionalnih projekata. Vremenski okvir za realizaciju podržanih projekata je 1. oktobra 2017. – 31. avgusta 2018.

Poziv za predlog je organizovan u dve grupe:

LOT 1 – Regionalne akcije, od kojih se očekuje da uklјuče učesnike iz najmanje 3 od 5 zemalјa VB projekta. Prosečna veličina grantova je 30 000 – 40 000 EUR sa stopom sufinansiranja od 10%. Indikativno, ukupno 5 regionalnih grantova će biti isplaćeno u skladu sa dovolјnim primenama visokog kvaliteta
LOT 2 – Nacionalne akcije, od kojih se očekuje da uklјuče učesnike u datoj zemlјi. Prosečna veličina grantova je 5 000 – 10 000 EUR sa stopom sufinansiranja od 10%. Indikativno će biti isplaćeno ukupno 10 nacionalnih grantova, u zavisnosti od dovolјnih aplikacija visokog kvaliteta.

Program malih grantova čini deo većeg projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijske slobode i sigurnosti novinara, koju implementira Udruženje hrvatskih novinara (CJA) u partnerstvu sa pet novinarskih organizacija zapadnog Balkana – Nezavisno udruženje novinara Srbije (IJAS), Udruženje novinara BiH (BHJ), Asocijacija novinara Kosova (AJK), Udruženje novinara Makedonije (AJM) i Sindikat medija Crne Gore (TUMM). Projekat podržava Evropska komisija (IPA) uz sufinansiranje Vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Sve prijave za grantove moraju biti pripremlјene i dostavlјene na engleskom jeziku.
Aplikacije moraju biti poslate putem e-maila na:

mediafreedom.smallgrants@solidarna.hr  do 31. avgusta 2017. godine u 23: 59

Aplikacijski paket koji treba da se podnese na e-mail od strane glavnog aplikanta mora sadržati sledeća tri dokumenta:
Prijavni formular
Budžet projekta koji možete naći ovde
Registracioni dokument, samo za vodećeg aplikanta, na originalnom jeziku (skenirana verzija).

Molimo da pronađete Smernice za primenu OVDE.

Pitanja koja se odnose na predloge poziva za dostavlјanje ponuda mogu se poslati na engleskom jeziku putem e-maila u periodu od 25. jula do 10. avgusta 2017. godine na e-mail: mediafreedom.smallgrants@solidarna.hr. Sva pitanja i odgovori, kao i druga važna obaveštenja podnosiocima prijava, objavlјuju se na zvaničnom veb sajtu projekta http://safejournalists.net najkasnije 11 dana pre isteka roka (20. avgusta) za podnošenje prijava.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.