European Programme for Employment and Social Innovation (2014-2020) – PROGRESS Axis Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship

Ovaj poziv za podnošenje predloga objavljen je u skladu sa Uredbom (EU) br. 1296/2013 o Evropskoj uniji Parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. o programu Evropske unije za Zapošljavanje i socijalne inovacije i izmeni Odluke br. 283/2010 / EU uspostavljanje evropskog mikrofinansijskog fonda Progress za zapošljavanje i socijalnu pomoć i inkluziju

Continue reading

UPITNIK ZA MAPIRANjE MREŽA OCD I ANALIZU NjIHOVIH KAPACITETA (ROK: 12. MART 2020)

Projekat ACT i Resurs centar za OCD zajednički organizuju procenu potreba mreža organizacija građanskog društva (OGD), kako bi grantovi u okviru ACT-a i program Resurs centra za podršku mrežama bili što delotvorniji. Želimo da od predstavnika mreža čujemo više o njihovim uspesima, izazovima i potrebama za efikasniji rad mreža, koordinaciju rada mreža, načinima komunikacije sa građanima, itd.

Continue reading