UPITNIK ZA MAPIRANjE MREŽA OCD I ANALIZU NjIHOVIH KAPACITETA (ROK: 12. MART 2020)

Projekat ACT i Resurs centar za OCD zajednički organizuju procenu potreba mreža organizacija građanskog društva (OGD), kako bi grantovi u okviru ACT-a i program Resurs centra za podršku mrežama bili što delotvorniji. Želimo da od predstavnika mreža čujemo više o njihovim uspesima, izazovima i potrebama za efikasniji rad mreža, koordinaciju rada mreža, načinima komunikacije sa građanima, itd.

Vaš doprinos je izuzetno važan, zato vas molimo da popunite upitnik koji je dostupan na  https://forms.gle/bi2UfohS92d8Zj286.

Vaši odgovori će pružiti uvid u trenutno brojno stanje i kapacitete mreža, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Pored već održanih konsultacija, ACT i Resurs centar će sprovesti desk analizu, anketu i intervjue sa predstavnicima mreža OGD, a svi rezultati će biti objavljeni u publikaciji, koja će služiti kao osnova za buduće programe podrške mrežama. Molimo Vas da upitnik popunite najkasnije do 12 .marta 2020.godine.

Cilj ACT-a je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. Naša vizija je demokratsko, transparetno i inkluzivno društvo, u kome građani vode dijalog sa nosiocima vlasti o reformama u društvu.

Projekat ACT sprovodi konzorcijum HELVETAS Swiss Inter-cooperation i Građanskih inicijativa, u periodu od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2023. godine. U okviru podrške mrežama OGD, fokus ACT-a će biti na razmeni znanja i iskustava OGD, jačanju kapaciteta mreža za javno zagovaranje i boljoj komunikaciji sa građanima.

U septembru 2020. godine, ACT će raspisati prvi poziv za dostavljanje predloga projekata za javno zagovaranje mreža OGD i jačanje njihovih kapaciteta. Predviđeno je da projekti traju 18 meseci, a iznos granta će biti do 25.000 EUR. Ukupno će biti dodeljeno 20 grantova.

Resurs centar Građanskih inicijativa će tokom 2020. godine organizovati brojne informativne sesije i treninge za predstavnike mreža OGD, u cilju jačanja kapaciteta mreža za njihov razvoj i zagovaračke aktivnosti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.