Pravno informacioni sistem

Sve informacije o korona virusu COVID-19 možete pratiti na zvaničnoj veb strani Covid19.rs.

Svim važećim propisima Republike Srbije, koji su objavlјeni u “Službenom glasniku RS”, možete pristupiti bez naknade u bazi Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata.

Continue reading

UPITNIK ZA MAPIRANjE MREŽA OCD I ANALIZU NjIHOVIH KAPACITETA (ROK: 12. MART 2020)

Projekat ACT i Resurs centar za OCD zajednički organizuju procenu potreba mreža organizacija građanskog društva (OGD), kako bi grantovi u okviru ACT-a i program Resurs centra za podršku mrežama bili što delotvorniji. Želimo da od predstavnika mreža čujemo više o njihovim uspesima, izazovima i potrebama za efikasniji rad mreža, koordinaciju rada mreža, načinima komunikacije sa građanima, itd.

Continue reading