Međunarodni dan protiv trgovine ljudima

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bujanovac i NVO Atina, u saradnji sa lokalnom NVO, Organizacijom za razvoj i demokratijom Bujanovac, obeležila je Međunarodni dan protiv trgovine ljudima organizacijom edukativnih radionica sa migrantkinjama iz Prihvatnog centra Bujanovac.

Radionice su organizovane u prostorijama Crvenog krsta Bujanovac.

Crveni ktst Bujanovac tradicionalno u saradnji sa lokalnim NVO koje se bave problemima trgovine ljudima obeležava ovaj dan. U okviru radionica žene će biti informisane o mogućnostima zaštite od trgovaca ljudima kao i načinima prijave istih” kaže Vlastimir Stojković saradnik za programske aktivnosti Crvenog krsta Bujanovac.

Edukatorke na radionicama su bile Milica Zlatković volonter Crvenog krsta Bujanovac i Natalija Trajkovič i Danijela Nedeljković iz NVO Atina.

Ovom akcijom apelujemo na državne organe da ozbiljno shvate obaveze koje je Republika Srbija preuzela potpisivanjem međunarodnih dokumenata i da njihovom primenom povećaju napore u identifikaciji žrtava, istragama i krivičnom gonjenju sa osuđujućim presudama za trgovce, edukaciji tužilaca i sudija kako bi obezbedili žrtvi pun obim zaštite u sudu i time umanjili njenu retraumatizaciju” ističe Jelena Urošević iz Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac.

Natalija Trajković iz NVO Atina: Od početka evropske izbegličke krize, udruženje „Atina“ (u daljem tekstu: Atina) je nasilje nad ženama zabeležilo na terenu mnogo puta kroz svedočenja izbeglica, a ono se najčešće javljalo u vidu: seksa za preživljavanje (eng. survival sex, za hranu, sklonište, zaštitu), prisilne prostitucije, prinudnog i dečijeg braka, seksualnog napastvovanja, prisilne pornografije (eng. coerced pornography), dodirivanja golog tela (eng. nude touching), prebijanja, kidnapovanja, te različitih fizičkih napada. Važno je pomenuti da su, imajući u vidu zemlje porekla žena izbeglica, zabeleženi i drugi, manje poznati oblici nasilja nad ženama, karakteristični za zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka, kao što su, recimo, žensko obrezivanje, odnosno genitalno sakaćenje (eng. female genital mutilation /FGM/), te ubistvo iz časti, kao i pretnja na njih. U izveštajima Atininih mobilnih timova sa terena, zabeleženo je da su žene izbeglice pretrpele nasilje na različitim mestima u zemljama iz kojih su dolazile, tokom puta, ali i u Srbiji, u prihvatnim i centrima za azil, kao i na drugim mestima gde su izbeglice boravile. Neke žene su bile izložene nasilju i po više puta, ono je bilo različitog karaktera i trpele su ga od različitih osoba. Nasilnici su bili u najvećem broju slučajeva partneri ili drugi članovi uže ili šire porodice, druge izbeglice, krijumčari i trgovci ljudima, ali i zaposleni u pomažućim profesijama. U mnogim od ovih slučajeva, nasilnici su ostali nekažnjeni, jer između ostalog nadležni organi teško dolaze do dokaza, shodno čemu slučajevi ostaju neprocesuirani.

Radionica je prošla u savršenom redu i sa velikim interesovanjem samih učesnica i željom da se uključe u rad na temu Borbe protiv trgovine ljudima.

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se peti  put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: “Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine lјudima i u cilјu promocije njihovih prava (A/C.3/68/L.17/Rev.1.).

Leave a Reply

Your email address will not be published.