Vranje: KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za drugu polovinu 2017. godine

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za drugu  polovinu 2017. godine. Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa u budžetu grada Vranja obezbeđeno je 5.750.000,00 dinara. Konkurs je  objavljen u lokalnom nedeljnom listu Novine „Vranjske“ i na zvaničnom sajtu grada Vranja. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Period za realizaciju projekta je do 31.12.2017. godine.

Predmet Konkursa je finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za drugu polovinu 2017.godine.

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa u budžetu grada Vranja obezbeđeno je 5.750.000,00 dinara.

Konkurs se objavlјuje u lokalnom nedelјnom listu Novine „Vranjske“ i na zvaničnom sajtu grada Vranja, www.vranje.org.rs.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Period za realizaciju projekta je do 31.12.2017. godine.

Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima,  zaštite i promovisanja lјudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isklјučivo i neposredno prati javne potrebe.

Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata iz sredstava predviđenih Odlukom o budžetu grada Vranja za 2017. godinu imaju udruženja koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • -da su osnovana u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja, i da su registrovana za obavlјanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera;
 • da je sedište udruženja na teritoriji grada Vranja i da se programi i projekti od javnog interesa realizuju na teritoriji grada Vranja;
 • da udruženja imaju usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i projekte koji su od javnog interesa iz stava 3. ovog Konkursa i
 • da delovanje udruženja nije političke prirode.

Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada koji su finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada su:

 • postojanje zakonske obaveze finasiranja, odnosno sufinansiranja programa i projekta udruženja koje obavlјa delatnost društvenog i humanitarnog karaktera – Crveni krst;
 • usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom niovou;
 • broj učesnika u projektu;
 • usmerenost ka što većem broju korisnika;
 • promovisanje i zaštita lјudskih i manjinskih prava, zaštita prava i položaja dece na teritoriji grada Vranja;
 • podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u specifičnim situacijama;
 • učešće sredstava iz sopstvenih izvora u ukupno potrebnim za realizaciju programa i projekata i
 • posedovanje kapaciteta za realizaciju programa i projekta i stepen uspešnosti u realizovanju prethodnih programa i projekata.

Prijava na javni konkurs se podnosi na obrascu „Prijava na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa, odnosno projekta u oblasti društvenog i humanitarnog rada“ (Obrazac broj 1.). Prijava mora biti popunjena, potpisana i overena, u suprotnom neće biti uzeta u razmatranje. Prijavni formular (Obrazac broj 1.) se može preuzeti sa zvaničnog sajta grada Vranja www.vranje.org.rs, kao i svi ostali propisani obrasci.

Pre popunjavanja prijave upoznati se sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Vranja za realizovanje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada („Službeni glasnik grada Vranja“, broj: 23/2016).

Sve pristigle programe i projekte razmatraće Komisija za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada (Komisiju imenuje Gradsko veće), i Gradsko veće grada Vranja će na predlog ove Komisije doneti Odluku o raspodeli sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

Prijave na konkurs uz prateću dokumentaciju, u 3 (tri) primaraka, u zatvorenoj koverti podnose se lično ili putem pošte na adresu: ulica kralјa Milana broj 1, na šalteru pisarnice u Uslužnom centru Grada Vranje, sa naznakom napisanoj na zatvorenoj koverti za „Gradsko veće – Komisiji za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada“.

Netačno i nepotpuno popunjene i neblagovremeno dostavlјene prijave i prateća dokumentacija, kao i prijave koje nisu dostavlјene na propisanom obrascu neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt osoba Dejan Bajramović, član Gradskog veća za resor- nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije, kontakt telefon: 017/402-382.

Leave a Reply

Your email address will not be published.