OBJAVLjENE BROŠURE NAMENjENE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je uz podršku projekta „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave” objavila dve kratke brošure namenjene podršci u radu i saradnji između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva.

Prva brošura pod nazivom „Saradnjom do razvoja lokalnih zajednica” sadrži pregled načina i mehanizama za saradnju jedinica lokalne samouprave i civilnog društva (saradnja u procesu donošenja odluka, budžetska podrška programima i projektima OCD, saradnja u pružanju usluga i partnerstva na međunarodnim projektima), uz pozivanje na pravni okvir i druge relevantne informacije i preporuke.

Druga brošura pod nazivom „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju?” je namenjena novoosnovanim OCD i sadrži pregled njihovih osnovnih prava i obaveza u skladu sa važećim zakonima, kao i mogućnosti za saradnju sa javnim vlastima. U saradnji sa Agencijom za privredne registre, ova brošura će se deliti sa OCD tokom procesa registracije.

Brošura  „Saradnjom do razvoja lokalnih zajednica“je dostupna na

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Publikacije/2020/Brosura%20-%20Saradnjom%20do%20razvoja%20lokalnih%20zajednica%202.pdf

Brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju?“ je dostupna na https://www.civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Publikacije/2020/Brosura%202%20za%20Kancelariju%20za%20saradnju%20sa%20civilnim%20drustvom.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *