Radne prakse za mlade – Biram uspeh

UNICEF u Srbiji u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz stručnu podršku i partnerstvo sa Gi Group HR Solutions, vodećom internacionalnom kompanijom koja pruža konsultantske usluge iz oblasti ljudskih resursa, i partnerima, implementira projekat Unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse.

Continue reading

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu

Program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara ( u daljem tekstu: Program) sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra). Za realizaciju Programa obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 dinara, dok će se po odobrenom projektu dodeljivati sredstva u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Continue reading

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA-Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.

Continue reading

Agencija za sprečavanje korupcije-Javni poziv za dodelu sredstava, rok 16.jun

Agencija poziva organizacije civilnog društva koje imaju iskustva u izradi različitih vrsta analiza, formulisanju i praćenju sprovođenja javnih politika i uspešnoj saradnji sa organima vlasti u sprovođenju aktivnosti iz strateških dokumenta. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta. Ukupan iznos sredstava biće dodeljen jednoj organizaciji civilnog društva za realizaciju jednog projekta.

Continue reading

Raspisan konkurs Koordinacionog tela za privrednike iz Preševa, Bujanovca i Medvedje

Predviđena je raspodela ukupno 40 miliona dinara, što je za 10 miliona više nego prošle godine. Opredeljenim sredstvima predviđeno je sufinansiranje projekata preduzetnika i malih privrednih društava koji imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja.

Cilj konkursa je finansiranje nabavke opreme i mašina za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Služba Koordinacionog tela će sufinansirati do 70% (neto) troškova (bez poreza na dodatu vrednost) nabavke.

Continue reading

UNDP: Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 (RELOAD2)

Pozivaju se sve zainteresovane JLS u Republici Srbiji koje zadovoljavaju kriterijume za učešće u otvorenom i konkurentnom procesu odabira 7 partnerskih JLS za učešće u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).JLS koje se prijavljuju na konkurs dužne su da dostave traženu dokumentaciju za prijavu kako je naglašeno u smernicama. Svoje prijave JLS treba da dostave u jednom štampanom primerku, kao i u elektronskoj formi (USB memorija) putem preporučene pošte ili lično na sledeću adresu: UNDP Srbija Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) Bulevar Zorana Đinđića 64 11070 Novi Beograd

Continue reading

Poziv za učesnike/ce treninga u sklopu projekta “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies”

Somborski edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope poziva omladinske radnike/ce, lidere/liderke i aktiviste/kinje iz Srbije, da učestvuju na projektu “From Youth Participation Towards Improved Social Inclusion Policies”.

U okviru projekta, od 3. do 6. juna 2021. biće održan trening na temu participacije mladih u procesima donošenja odluka, omladinskog rada, kao i na temu evropskih i nacionalnih politika u oblasti socijalne inkluzije. Trening će se održati na Avali, u studentskom odmaralištu „Radojka Lakić“

Continue reading