POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA MALIH LOKALNIH PROJEKATA U 2021. GODINI

Ambasada Republike Češke u Beogradu je objavila poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti su komplementarni projektima koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA), te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni ka sektorima zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.

Obezbeđena sredstva za projekte kreću se između 200.000 čeških kruna do maksimalnog limita 500.000 čeških kruna. Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u češkim krunama, a u protivvrednosti češke krune prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate.

Sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo. Prekomerne troškove snosi podnosilac prijave. Ukupan iznos ličnih i putnih troškova ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta MLP. Naglašavamo da mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekt (ne podrazumevaju npr. troškove režija korisnika).

Podnosioci zahteva mogu da budu nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Podnosilac zashteva ne može biti centralni organ državne uprave. Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Zahtev se popunjava na engleskom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje. Razmatraće se samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom, overenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular je potrebno poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova, prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice..

Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi na adresu Ambasade: Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, kao i u elektronskoj formi na i-mejl adresu: mlp.belgrade.2021@gmail.com .

Rok za podnošenje predloga je 30. septembar 2020. godine u 12 časova.

Za ostale informacije kontaktirate Ambasadu putem i-mejla.

Dodatne informacije o konkursu i prijavni formular su dostupni na

https://www.mzv.cz/belgrade/sr/spoljna_razvojna_i_transformaciona/poziv_za_podnosenje_predloga_malih_2.html.

Izvor: Ambasada Republike Češke u Beogradu

Leave a Reply

Your email address will not be published.