KONKURS ZA PODNOŠENјE PREDLOGA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA VREME TRAJANјA „DEČJE NEDELjE“ U 2017. GODINI

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim organizacijama da podnesu predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelјe” u 2017. godini, koji se finansira iz budžeta Ministarstva.

Na osnovu člana 74. stav 4. ovog zakona, kao deo aktivnosti, Vlada svake godine donosi Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečje nedelјe”.

,,Dečja nedelјa” se tradicionalno održava u mesecu oktobru, u cilјu skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na njihove potrebe i prava u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, pravo da odrastaju u što bolјim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

CILjEVI DEČJE NEDELjE

 Cilјevi ,,Dečje nedelјe” su:

 • skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
 • ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
 • prezentacija do sada postignutih rezultata;
 • ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
 • podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
 • promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
 • pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose pobolјšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Program aktivnosti ,,Dečje nedelјe” čini  niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz puno učešće dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Ovo će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolјi uslovi za ostvarivanje prava deteta na razvoj ispunjen lјubavlјu, razumevanjem i poštovanjem, što se posebno može postići podsticanjem međugeneracijske solidarnosti.

Naime, međugeneracijska solidarnost je jedna od vrednosti života svakog deteta u porodici koja ima unutrašnju stabilnost i socijalnu sigurnost, u kojoj su svi njeni članovi uklјučeni u rad i stvaranje, svako prema svojim mogućnostima.

Istovremeno, na taj način Dečja nedelјa podseća i podržava značaj porodice i porodičnih vrednosti u čemu nezamenlјivu ulogu ima razmena znanja i iskustva među decom sa odraslim i starim članovima društa.

Pravo dece na život u porodici, u kojoj se formira njihova ličnost, i određuje psiho-socijalni život, najbolјe se ostvaruje u široj porodici, pa je i njena uloga nezamenlјiva.

toga,  u 2017. godini ,,Dečja nedelјa” se održava pod nazivom:

 Gradimo mostove među generacijama

ZA RADOST SVAKOG DETETA

Program aktivnosti u vreme trajanja ,,Dečje nedelјe” u 2017. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa organizacijom koja ovim pozivom bude odabrana.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovane republičke organizacije (udruženja), koje u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose cilјevima ,,Dečje nedelјe”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.

Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referent listi.

 NAČIN PISANјA PREDLOGA PROGRAMA

 Sažetak predloga potrebno je sačiniti na srpskom jeziku, obavezno na personalnom računaru, najviše na 2 strane, koji mora sadržati sledeće elemente:

– podatke o podnosiocu predloga programa;

– kratak opis programa (ne više od 10 redova);

– cilј programa i očekivane rezultate;

– opis aktivnosti, trajanje, lokacija i njihovo sprovođenje;

– ukupna sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti,  uklјučujući i sve troškove po osnovu Uredbe o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečje nedelјe“ , kao  i svih pratećih troškova po tom osnovu.

 1. Uz sažetak predloga neophodno je dostaviti i predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelјe”, koji može biti najviše na 6 strana.

Uz Odluku o prihvatanju programa za finansiranje, odabranom predlagaču biće upućen zahtev da dostavi detalјnu specifikaciju potrebnih sredstava za predložene aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENOG PROGRAMA
 •  aktuelnost programa;
 • doprinos koji program ima u ostvarenju cilјeva ,,Dečje nedelјe” i prioriteta u okviru ove manifestacije, koje Ministarstvo ima za tekuću godinu;
 • doprinos programa realizaciji cilјeva i unapređenju ukupne politike Republike Srbije prema deci;
 • učešće partnerskih institucija i kvalitet dosadašnjeg rada na programima/projektima finansiranim od strane Ministarstva;
 • kompetentnost podnosioca predloga programa;
 • iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje programa;

KORIŠĆENјE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isklјučivo za sprovođenje prihvaćenog programa.

U budžet programa ne mogu se  uvrstiti troškovi koji se odnose na  plate zaposlenih u udruženju.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavlјanje delatnosti u cilјu sticanja profita.

Nakon realizacije odobrenog programa, udruženje je dužno da izvesti finansijera o realizaciji programa (narativni i finansijski izveštaj).

Negativno ocenjeni izveštaj ceniće se prilikom donošenja odluka na budućim konkursima, u kojima se udruženje bude pojavlјivalo kao ponuđač programa/projekta.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa, kao i zaklјučenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, i to:

 • u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva;
 • ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke programa ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju programa;
 • ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku sprovođenja nije ostvarilo planirane rezultate, odnosno nije sprovelo sve planirane aktivnosti.

 ROK I NAČIN DOSTAVLjANјA PROJEKTNIH PREDLOGA

 Zainteresovane organizacije dužne su da svoje predloge dostave do 22.06.2017. godine, u 13 časova. Potpisani i overeni predlozi se dostavlјaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isklјučivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošilјaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečje nedelјe” će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i dati predlog o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavlјena na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će sa odabranim predlagačem zaklјučiti Ugovor o finansiranju Programa u 2017. godini.

Ovaj Poziv objavlјuje se na web adresi http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *