JAVNI KONKURS za finansiranje godišnjih programa i projekata udruženje građana sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

Predmet ovog javnog konkursa je raspodela sredstava opredelјenih u Odluci o budžetu opštine Bujanovac za 2018.godinu i na poziciji 234, funkcija 860, ekonomska klasifikacija 481 „Dotacije nevladinim organizacijama“, Odluke o budžetu opštine Bujanovac za 2018.godinu, za realizaciju godišnjih programa i projekata udruženja građana na teritoriji Opštine Bujanovac, u iznosu od 3.000.000,00 dinara, u skaldu sa odredbama Pravilnika o načinu finansiranja, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima građana u Opštine Bujanovac.

Pravo učešća na javnom konkursu za finansiranje programa i projekata ima udruženje građana iz člana 3. Pravilnika koja ispunjava sledeće uslove:

– da ima sedište na teritoriji opštine Bujanovac;

– da je osnovana u skladu sa propisima kojima se uređuje osnivanje organizacija u ovu oblast;

– da se program ili projekat realizuje na teritoriji opštine Bujanovac i van njene teritorije, pod uslovom da svojim aktivnostima predstavlјa opštinu Bujanovac.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

plan i program rada za 2018.godinu,

fotokopija izvoda Agencije za privredne registre,

podaci o ovlašćenom licu za realizaciju programa ili projekta,

broj tekućeg računa i PIB udruženja građana.

Više o konkursu i roku možete pogledati OVDE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.