PROGRAM PODRŠKE SPROVOĐENјU MERA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE KROZ UČEŠĆE DRŽAVE U EKONOMSKO-FINANSIJSKIM PODSTICAJIMA ZA OSNIVANјE NOVIH ZADRUGA I IHVESTICIONE PROJEKTE POSTOJEĆIH ZADRUGA U 2017. GODINI

Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća (u dalјem tekstu: Kabinet ministra), u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva su opredelјena za sledeće mere:

 1. Maksimalan iznos od 6.250.000,00 dinara namenjen kao namenski ekonomsko-finasijski podsticaj za formiranje novih zemlјoradničkih zadruga (u dalјem tekstu: zadruga) u cilјu povećanje obima proizvodnje i uticaja na razvoj polјoprivrede u sredinama gde se osnivaju.
 2. Maksimalan iznos od 12.500.000,00 dinara namenjen je kao ekonomsko finasijski podsticaj za projekte postojećih zemlјoradničkih zadruga (u dalјem tekstu: zadruga) koji imaju za cilј povećanje obima proizvodnje i stvaranje mogućnosti rasta i novog zapošlјavanja.

Po realizaciji programa, Kabinet ministra će o tome dostaviti izveštaj Vladi, radi procene efekata dodelјenih sredstava.

CILjEVI PROGRAMA

Opšti cilј ovog programa je sistemsko unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ravnopravniju raspodelu dohotka i povećanje ekonomskih mogućnosti kao i njihov pravedniji društveni položaj.

Ovaj program kao prioritet ima povećanje konkurentnosti, ali obuhvata i aspekt društvenih i socijalnih promena u kojima zadruge mogu biti značajan akter. Procene su da polјoprivredna gazdinstva koja imaju neki vid saradnje sa zadrugama raspolažu sa polovinom stočnog fonda i polјoprivrednog zemlјišta.

Zemlјoradničke zadruge ostale su van fokusa novih institucionalnih i ekonomskih reformi. Klјučni razlozi koji su negativno uticali na razvoj zadruga: imovinsko-pravni odnosi, neravnopravan pristup tržišta kapitala i sive ekonomije, neselektivni uvoz polјoprivrednih proizvoda. Svi navedeni faktori doveli su do gublјenja indentiteta i poverenja u zadružnu svojinu.

Razvoj sopstvenih prerađivačkih kapaciteta u preradi mleka i mesa, voća i povrća, industrijskog bilјa, konditorskoj industriji i sl, je preduslov kojim bi se omogućilo da se zadruge ravnopravno uklјuče u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.

Specifični cilјevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom ovog programa su:

 1. Učešće države u osnivačkom kapitalu kao podsticaj za osnivanje novih zadruga u sredinama gde one ne postoje ili su u prethodnom periodu ugašene.
 2. Unapređenje sirovinske baze za povećanje proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća i drugih bilјnih proizvoda, a za koje postoje razvijeni prerađivački kapaciteti na području opštine ili regiona.
 3. Inoviranje skladišnih kapaciteta i tehničko-tehnološko obnavlјanje i inoviranje opreme.
 4. Podsticanje međuzadružne saradnje i veći uticaj na šire okruženje, kao i briga o lјudskim resursima kroz edukativne i stručne obuke.
 5. Rast konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta, koja će nuditi inovativne i visokovredne proizvode koji su tržišno fleksibilni kroz izgradnju i opremanje sušara, hladnjača, mlekara, mesara, pogona za preradu i sl.

KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:

 1. Grupe individualnih registrovanih polјoprivrednih gazdinstava koje žele da formiraju zemlјoradničku zadrugu i koje za to imaju podršku jedinice lokalne samouprave.
 2. Postojeće zemlјoradničke zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa zakonom kojim se uređuju zadruge i koje su registrovane u Agenciji za privredne registre, koje su regulisale poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu, nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije i koje imaju podršku jedinice lokalne samouprave za projekat sa kojim konkurišu.

NAMENA SREDSTAVA

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje programskih aktivnosti za:

 1. Nabavku živih životinja za potrebe povećanja osnovnog stada.
 2. Nabavku opreme za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i farmi za proizvodnju mesa.
 3. Nabavku višegodišnjih zasada za proširenje površina pod bilјnom proizvodnjom.
 4. Nabavku opreme i polјomehanizacije za povećanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta voća, povrća i drugih bilјnih proizvoda.
 5. Izgradnju objekta i nabavku opreme za potrebe povećanja kapaciteta postojeće proizvodnje, povećanja produktivnosti i kvaliteta, obezbeđenje više faze prerade proizvoda.
 6. Nabavku opreme za potrebe proizvodnje, povećanja mogućnosti izvoza, proširenja tržišta prodaje ili pobolјšanja tržišne pozicioniranosti.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

 1. Aktivnosti i projekte za koje je već odobren neki vid državne pomoći.
 2. Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda.
 3. Trajna obrtna sredstva.
 4. Projekte pojedinačnih registrovanih polјoprivrednih gazdinstava.

USLOVI ZA DOBIJANјE SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa ovim programom i objavlјenim konkursom.
 2. Da za iste namene nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
 3. Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa.
 4. Da su izmirili sve obaveze po osnovu lokalnih taksi.
 5. Da su registrovani u Agenciji za privredne registre.
 6. Da im u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavlјanja delatnosti.
 7. Da račun podnosioca prijave nije u blokadi u periodu od 1.januara 2017. godine.
 8. Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.

FINANSIJSKI OKVIR

Troškovi uklјučuju porez na dodatu vrednost. Bespovratna sredstva se dodelјuju u skladu sa namenom sredstava.

Sredstva će se koristiti tako što će se vršiti direktno plaćanje na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za podsticajna sredstva iz programa

Zadruga je u obavezi da obezbedi blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem.

Zadruge nemogu minimum 3 godine da otuđe sredstva (oprema, objekti, mehanizacija i sl.) pribavlјena finasijskim podsticajima ovog programa.

Zadruge su u obavezi da izvrše zadružnu reviziju (postojeće zadruge minimum godinu dana, a novoformirane zadruge mininimum dve godine) od dodele podsticajnih sredstava iz ovog programa. Nakon izvršene revizije izveštaj dostaviti Kabinetu ministra.

Sredstva se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica, konsultantske usluge, troškove izrade predloga projekta i prikuplјanje dokumenata za prijavu na konkurs.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlјa prilikom podnošenja zahteva:

 1. Pravilno popunjen prijavni formular, pečatiran i potpisan – Obrazac prijave.
 2. Izvod iz Agencije za privredne registre.
 3. Osnivački akt zadruge (original ili overena fotokopija).
 4. Godišnji finansijski izveštaji za 2015. i 2016. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta.
 5. Popisna lista osnovnih sredstava na dan 31.decembra 2016. godine.
 6. Original potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je zadruga izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaklјučno sa datumom objavlјivanja javnog poziva.
 7. Original potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je zadruga izmirila sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaklјučno sa datumom objavlјivanja javnog poziva.
 8. Pismena saglasnost jedinice lokalne samouprave da daje podršku projektu za koji zadruga konkuriše.
 9. Original potvrde nadležnog organa da privrednom subjektu u poslednjoj godini pre objavlјivanja javnog poziva nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavlјanja delatnosti – izdata nakon objavlјivanja konkursa.
 10. Potvrda da račun zadruge nije u blokadi od 01.januara 2017. godine – izdata nakon objavlјivanja konkursa.
 11. Potvrda Agencije za privredne registre ili nadležnog suda da nad zadrugom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, izdata nakon objavlјivanja konkursa.
 12. Otvoren poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor, za podsticajna sredstva iz programa.

NAČIN OBJAVLjIVANјA KONKURSA I IZBOR PRIJAVA

Kabinet ministra će nakon usvajanja ovog programa raspisati konkurs. Konkurs će biti objavlјen na srpskom jeziku u dnevnom listu koji ima pokrivenost na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na sajtu www.mbprr.gov.rs. Rok za podnošenje prijava je od dana objavlјivanja konkursa do 1.oktobra 2017. godine.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija za kontrolu realizacije programa (u dalјem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar.

Sredstva će se dodelјivati po pristiglim prijavama – do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

U postupku razmatranja prijava, Komisija proverava formalnu ispravnost dokumenata i utvrđuje ispunjenost uslova.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije (npr. provera tržišnih cena opreme koja se nabavlјa), ali samo za podnosioce prijava koji su ispunili formalne uslove iz programa i konkursa.

U slučaju da je prijava nepotpuna, zadruga će biti obaveštena da u roku od pet radnih dana od dostavlјanja obaveštenja dopuni prijavu. Ukoliko ne postupi po obaveštenju, prijava će biti odbačena kao nepotpuna.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar na predlog Komisije.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Ministr će doneti rešenje o dodeli sredstava.

NAČIN PRIJAVLjIVANјA

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, šalјe se preporučenom poštom na adresu: Vlada Republike Srbije, Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs – sredstva za formiranje i subvencije zadruga u 2017. godini”, sa punim nazivom i adresom pošilјaoca na poleđini koverte.

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

ZAKLjUČIVANјE UGOVORA

Ministar potpisuje trojni ugovor, sa direktorom zadruge i ovlašćenim predstavnikom jedinice lokalne samouprave.

Zadruge kojima su sredstva odobrena, a nisu potpisale ugovor, smatraće se da su odustale od dodelјenih sredstava.

Datumom zaklјučenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor zaveden u Kabinetu ministra..

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena u roku od šest meseci od dana zaklјučivanja ugovora.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodelјuje zadruzi, namene za koje se sredstva dodelјuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu zadruge da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ta sredstva da vrati u skladu sa ugovorom.

Zadruga je u obavezi da prilikom potpisivanja ugovora priloži: blanko solo menicu i menično ovlašćenje.

Dokumentacija koju će zadruga dostaviti nakon realizacije projekta biće takođe definisana ugovorom.

PRAĆENјE REALIZACIJE AKTIVNOSTI

U roku od najkasnije 60 dana po isteku roka za ispunjenje ugovornih obaveza, Komisija će sprovesti kontrolu svih projektnih aktivnosti.

Korisnik sredstava je tom prilikom u obavezi da članovima Komisije stavi na uvid sva dokumenta koja su u vezi sa realizacijom projekta.

Ukoliko se u postupku kontrole posumnja u postojanje bilo kakvih nepravilnosti u vezi sa nabavkom opreme i drugim projektnim aktivnostima, Komisija će predložiti ministru da o tome obavestiti Poresku upravu, Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge nadležne organe.

Sa cilјem dokazivanja nepravilnosti u vezi sa nabavkom i vrednošću opreme, izvedenim građevinskim radovima i sl, Kabinet ministra može angažovati i sudske veštake. Ukoliko se dokaže da je bilo zloupotreba, troškovi veštačenja padaju na teret zadruge. U tom slučaju, zadruga je u obavezi da izvrši povrat dobijenih sredstava.

Zadruga je dužna da Komisiji, u cilјu praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor, tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije projekta i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Zadruga je u obavezi da stavi na uvid dokumentaciju o poslovanju i omogući kontrolu i praćenje realizacije ugovora sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave, a na zahtev Kabineta ministra, kada se za to ukaže potreba.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published.