Novi memorandumi o saradnji sa NVO

Predsednica Saveta Vlade za praćenje UN preporuka Suzana Paunović potpisala je memorandume o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima zaštite i unapređenja lјudskih prava, čime je formalizovana saradnja sa ukupno 12 nevladinih organizacija.

Radu Saveta priklјučilo se još četiri nevladine organizacije: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, Međunarodna mreža pomoći (IAN), Inicijativa za socijalna i ekonomska prava A11 i ASTRA. Svaka od organizacija se bavi u svojoj oblasti unapređenjem poštovanja lјudskih prava i prati sprovođenje domaćih propisa i javnih politika, kao i sprovođenje preporuka ugovornih tela i drugih mehanizama UN za lјudska prava.

Paunović je navela da Nacionalna organizacija Srbije broji više od 870.000 članova i da je za Savet posebno značajno jačanje saradnje sa ovom organizacijom u cilјu sveobuhvatnijeg praćenja svih preporuka UN u oblasti prava osoba sa invaliditetom.

Međunarodna mreža pomoći je više od 20 godina posvećena pružanju pomoći izbeglicama, raselјenim licima i drugim ugroženim i marginalizovanim kategorijama stanovništva i žrtvama torture.

Inicijativa za socijalna i ekonomska prava A11 se bavi unapređenjem poštovanja ekonomskih i socijalnih prava, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa.

ASTRA je dugogodišnji partner Vlade u borbi protiv svih oblika trgovine lјudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom. ASTRA je takođe dala svoj doprinos prilikom izrade državnog izveštaja Srbije za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

Paunović je istakla značaj saradnje koju Savet ostvaruje sa organizacijama civilnog društva, naglasivši da je Savet koji je uspostavlјen primer dobre prakse na šta je ukazao i veliki broj zemalјa članica UN prilikom predstavlјanja izveštaja u Ženevi u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda.

Savet se zasniva na principu transparentnosti i inkluzivnosti, a to potvrđuje i činjenica da u njegovom radu učestvuju organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i nezavisna tela, ocenila je Paunović, dodajući da je cilј obezbeđenje kontinuiteta napretka u oblasti lјudskih prava.

Predstavnici nevladnih organizacija su istakli da proces potpisivanja memoranduma i učešće u Savetu vide kao dodatni vid jačanja saradnje u oblasti praćenja preporuka UN za lјudska prava i prostor za unapređenje rada u oblastima kojima se svaka od njih pojedinačno bavi.

Vladin Savet za praćenje primene preporuka UN za lјudska prava je jedinstvena platforma za dijalog vladinih i nevladinih aktera kada je u pitanju sprovođenje i praćenje sprovođenja međunarodnih obaveza u oblasti lјudskih prava. Od 2014. godine, kada je uspostavlјen Savet, svih šest ugovornih tela UN pred kojima su razmatrani državni izveštaji, kao Saveta za lјudska prava UN kao najvažnije tela UN u oblasti lјudskih prava, pohvalile uspostavlјanje i rad ovog mehanizma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *