KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ZA PERIOD ŠKOLSKE 2017/2018. GOD

Služba Koordinacionog tela objavljuje

K  O  N  K  U  R  S

za dodelu stipendija učenicima srednjih škola na području opština
Preševo, Bujanovac i Medveđa za period školske 2017
/2018. godine

I BROJ KORISNIKA I USLOVI KONKURSA

Za učenike srednjih škola na području opština Preševo, Bujanovac, Medveđa, Leskovac, Lebane i Vranje čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave, Služba Koordinacionog tela dodeljuje učeničke stipendije u mesečnom iznosu od 6.000,00 dinara za period školovanja od 01. oktobra do 31. decembra 2017. godine. Ukoliko sredstva budu obezbeđena u budžetu za 2018. godinu Služba Koordinacionog tela će nastaviti stipendiranje do završetka školske 2017/2018. godine.

Opšti uslovi su da učenici imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, da su prvi put školske 2017/2018. godine upisali prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu neke od srednjih škola obrazovanih odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije, da su tokom prethodnog školovanja ostvarili vrlo dobar ili odličan uspeh i da tokom prethodnog školovanja nisu ponavljali nijedan razred.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan ili vrlo dobar opšti uspeh (od 3,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan ili vrlo dobar opšti uspeh (od 3,50 do 5) i koji su iz vladanja imali ocenu primerno (5).

Stipendije dobijaju samo učenici koji u školskoj 2017/2018. pohađaju srednje škole na teritoriji opština Preševo, Bujanovac, Medveđa, Leskovac, Lebane i Vranje i u trenutku podnošenja molbe imaju prebivalište na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Učenici koji su već ostvarili pravo na neku od učeničkih stipendija iz budžeta Republike Srbije nemaju pravo na stipendiju Službe Koordinacionog tela, a ako u međuvremenu steknu pravo na neku drugu stipendiju, dužni su da se opredele za jednu od dodeljenih stipendija. Služba Koordinacionog tela zadržava pravo da proveri da li su kandidati za učeničku stipendiju već ostvarili pravo na stipendiju nekog drugog državnog organa koja se finansira iz budžeta Republike Srbije ili lokalne samouprave.

 

II POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

  • popunjena prijava za dodelu stipendije na obrascu Službe Koordinacinog tela u prilogu konkursa (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 1),
  • uverenje koje overava škola koju učenik pohađa, sa obaveznim podacima o upisu u jedan od razreda srednje škole na području opština Preševo, Bujanovac, Medveđa, Leskovac, Lebane i Vranje školske 2017/2018. godine, postignutom uspehu u prethodnom razredu i podatkom kada je učenik prvi put upisao prvi razred srednje škole (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 2),
  • overene kopije svedočanstava o prethodno završenim razredima (za učenike prvog razreda srednje škole overene kopije svedočanstva od V do VIII razreda osnovne škole kao dokaz ostvarenog uspeha u osnovnoj školi koju je kandidat završio. Za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole overene kopije svedočanstva o uspehu iz svih prethodnih razreda srednje škole koje izdaje srednja škola koju kandidat pohađa),
  • izvod iz matične knjige umrlih ako nemaju jednog ili oba roditelja, i rešenje o starateljstvu (original koje izdaje nadležni organ opštinske uprave ili overena kopija koju overava sud ili nadležna opštinska uprava),
  • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 4) koje overava nadležni organ u opštini prebivališta, a koje se izdaje na osnovu priložene izjave o članovima porodice date u prisustvu dva svedoka i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice za period od 01. januara do 30. juna 2017. godine (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 3),
  • Očitane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte učenika, odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja ukoliko je učenik mlađi od 16 godina,
  • Četiri primerka ugovora o stipendiranju koji su uredno popunjeni i potpisani od strane učenika i roditelja ili staratelja učenika.

 

Konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Navedene dokumente, odnosno dokaze, izdaju i overavaju odgovarajuće službe, i to:

obrazac Službe Koordinacionog tela broj 2 overava srednja škola koju učenik pohađa

obrazac Službe Koordinacionog tela broj 3 i 4 overava nadležni organ opštinske uprave u opštini prebivališta

kopije svedočanstava overava sud ili nadležna opštinska uprava

izvod iz matične knjige umrlih ako nemaju jednog ili oba roditelja, i rešenje o starateljstvu izdaje nadležni organ opštinske uprave a kopiju overava sud ili nadležna opštinska uprava

Primerak ugovora o stipendiranju može se preuzeti sa internet stranice Koordinacionog tela na adresi www.kt.gov.rs ili za učenike srednjih škola iz opština Bujanovac i Vranje primerak ugovora se može preuzeti u kancelariji Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu (ulica Karađorđa Petrovića 115), za učenike srednjih škola sa područja opštine Preševo primerak ugovora se može preuzeti u kancelariji Službe Koordinacionog tela u Preševu (ulica Save Kovačevića broj 12), a za učenike srednjih škola sa područja opština Medveđa, Lebane i Leskovac primerak ugovora se može preuzeti u opštinskom organu uprave u opštini Medveđa (ulica Jablanička 48).

NAPOMENA: Sva potrebna dokumenta za prijavu na konkurs moraju biti  uredno i čitko popunjena. Potrebno je da kandidat broj bankarskog računa i tačan naziv i adresu banke obavezno upiše u primerak ugovora o stipendiranju i u obrazac prijave za dodelu učeničke stipendije (obrazac Službe Koordinacionog tela broj 1) prilikom dostavljanja konkursne dokumentacije.

 

III ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. do 15. septembra 2017. godine do 15:30 časova.

Molbe za dodelu stipendije i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova se dostavljaju u zapečaćenoj koverti. Na poleđini obavezno napisati ime i prezime podnosioca molbe i adresu podnosioca molbe. Na prednjem delu koverte staviti napomenu: ZA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPŠTINA PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ZA PERIOD ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE

Za učenike srednjih škola iz opština Bujanovac i Vranje, prijave se podnose u kancelariji Službe Koordinacionog tela u Bujanovcu (ulica Karađorđa Petrovića 115), za učenike srednjih škola sa područja opštine Preševo prijave se podnose u kancelariji Službe Koordinacionog tela u Preševu (ulica Save Kovačevića broj 12), a za učenike srednjih škola sa područja opština Medveđa, Lebane i Leskovac prijave se podnose u opštinskom organu uprave u opštini Medveđa (ulica Jablanička 48).

Organ koji prima molbu na istoj stavlja delovodni štambilj i datum kada je molba predata.

Neblagovremena konkursna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje.   

IV DODELA STIPENDIJA

Komisija obrazovana odlukom v.d. zamenice direktorke Službe Koordinacionog tela sastaviće jedinstvene rang liste kandidata za stipendiju na nivou opština.

Kriterijumi za sastavljanje rang liste su:

– učenici koji žive u porodicama koja ostvaruju  mesečna primanja po članu domaćinstva od 0 – 5.000,00 dinara 30 bodova;

– učenici kojima su oba roditelja preminula  25 bodova,

– učenici kojima je jedan od roditelja preminuo 20 bodova,

– učenici koji žive u porodicama koja ostvaruju mesečna primanja po članu domaćinstva od 5.001,00 – 8.000,00 dinara 15 bodova;

– učenici koji žive u porodicama koja ostvaruju mesečna primanja po članu domaćinstva od 8.001,00 – 12.000,00 dinara 10 bodova;

– učenici koji žive u porodicama koja ostvaruju mesečna primanja po članu domaćinstva od 12.001,00 – 15.000,00 dinara 7 bodova;

Bodovi za uspeh u prethodnom razredu:

– odličan uspeh 5 bodova;

– vrlo dobar uspeh 3 boda;

Komisija će razmatrati sve blagovremene molbe, bodovati sve molbe koje ispunjavaju uslove konkursa i sačiniti preliminarnu rang listu učenika koji će dobiti stipendiju. Prigovori na preliminarnu rang listu kandidata mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela na isti način kao i molbe za dodelu stipendija najkasnije u roku od osam dana po objavljivanju preliminarne rang liste. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija će biti odbačen. Komisija za učeničke stipendije razmatra prigovore, nakon čega utvrđuje konačnu rang-listu kandidata.

Rang liste će biti istaknute u kancelarijama Koordinacionog tela u Bujanovcu i Preševu, opštinskom organu uprave u opštini Medveđa, oglasnim tablama srednjih škola i na sajtu Koordinacionog tela (www.kt.gov.rs).

V. D. zamenice direktorke Službe Koordinacionog tela, najkasnije u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje prigovora, donosi odluku o dodeli učeničkih stipendija za školsku 2017/2018. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata. Na osnovu odluke v.d. zamenice direktorke o dodeli učeničkih stipendija, učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika zaključuje ugovor o stipendiranju sa Službom Koordinacionog tela, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi s korišćenjem stipendije. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije ili lokalne samouprave, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.

Konačnu rang listu i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama odnosno opštinama u roku od 15 dana od isteka roka za prigovore na rang listu.

V IZNOS STIPENDIJE I ISPLATA

Stipendije se isplaćuju u neto iznosu od 6.000,00 dinara za mesece oktobar,  novembar i decembar 2017. godine, a ukoliko u budžetu za 2018. godinu budu obezbeđena sredstva isplaćivaće se u kontinuitetu do kraja školske 2017/2018. godine.

NAPOMENA: Stipendije se isplaćuju na bankarski račun roditelja odnosno staratelja.

VI KONKURSNI OBRASCI

Konkursni obrasci su dostupni na mestima gde se predaju molbe, a mogu se preuzeti i sa internet stranice Koordinacionog tela na adresi www.kt.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem pitanja na faks 011/21-20-909, ili na e-mail adrese: office@kt.gov.rs, goran.gavrilovic@kt.gov.rs, milutin.jovanovic@kt.gov.rs ili dostavljanjem pitanja lično na mestima gde se predaju molbe kao i slanjem pitanja preporučenom poštom na adresu:

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published.