KONKURS-POBOLjŠANјE EKONOMSKOG POLOŽAJA ŽENA

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređivanje rodne ravnopravnosti, raspisuje Konkurs za zainteresovana udruženja za podnošenje predloga projekata, koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije, a u vezi sa pobolјšanjem ekonomskog položaja žena.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI

registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koja:

  • sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  • direktno su odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  • Imaju materijalne i lјudske resurse za sprovođenje projekta; i
  • vode uredno finansijsko poslovanje.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u budžetu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja za 2017. godinu u okviru Programa 1001–Unapređenje i zaštita lјudskih i manjinskih sloboda, Funkcije 410–Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programske aktivnosti 0005–Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti, Ekonomske klasifikacije 481–Dotacije nevladinim organizacijama, Kontu 481900–Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih se maksimalno 300.000,00 dinara dodelјuje po projektu.

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 2.  novembra 2017. godine u 15:30 časova.

Više o Konkursu i potrebnim dokumentima za podnošenje predloga projekta možete pogledati OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published.