Javni konkurs za udružеnja na tеmu Ekonomsko osnaživanjе žеna iz katеgorijе jеdnoroditеljskih porodica

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja (u dalјem tekstu: Ministarstvo), na osnovu Odluke broj: 401-00-00299/2020-21 od 2. marta 2020. godine o raspisivanju Javnog konkursa u 2020. godini za udruženja radi podnošenja predloga projekata za ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditelјskih porodica, raspisuje:

JAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA U 2020. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENјA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANјA ŽENA IZ KATEGORIJE JEDNORODITELjSKIH PORODICA

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditelјskih porodica. Projekte sprovode udruženja kao dobrovolјne, nevladine i nedobitne organizacije u oblastima od javnog interesa.

Opšti cilј javnog konkursa:

Pobolјšan ekonomski položaj i status žena iz kategorije jednoroditelјskih porodica kroz: unapređene uslove za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života, podizanje obrazovnih, stručnih i drugih kompetencija, radi zapošlјavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa, socijalnu podršku u brizi o deci, pružanju usluga za brigu o deci različitog uzrasta ili stipendiranje školovanja i usavršavanja njihove dece.

Članom 28. Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom („Sl. glasnik RS“ br. 113/2017 i 50/2018) precizirano je određenje termina „jednoroditelјska porodica“ (detalјnije objašnjenje je sadržano u konkursnoj dokumentaciji, u Smernicama).

Žene iz kategorije jednoroditelјskih porodica spadaju u jednu od ranjivijih društvenih grupa u pogledu jednakih mogućnosti i mogućnosti za usklađivanje privatnog i poslovnog života. Ženama iz kategorije jednoroditelјske porodice je potrebna i dodatna društvena pažnja i podrška radi prevazilaženja rodnih stereotipa, unapređenja njihovog nivoa obrazovanja, stručnih znanja i veština, te obezbeđivanja njihove održive zaposlenosti ili osnaživanja da pokrenu sopstveni biznis. Da bi se dostigao ovaj cilј, potrebno je osmisliti nove vidove pružanja socijalnih usluga u pogledu brige o njihovoj deci, a koji su teritorijalno i materijalno dostupni pomenutoj kategoriji žena. Stoga, Ministarstvo raspisuje Javni konkurs za udruženja za podnošenje predloga projekata u 2020. godini radi pobolјšanja ekonomskog položaja žena iz kategorije jednoroditelјskih porodica,kroz unapređene uslove za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti  i rodne ravnopravnosti.

Detalјne informacije o načinu realizacije navedene teme, date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po javnom konkursu, koje su sastavni deo ovog Javnog konkursa.

Predloženi projekti, usaglašeni sa opštim cilјem Javnog konkursa, treba da za rezultate imaju ostvarene konkretne i merlјive pokazatelјe ishoda realizacije projekata.

Opredelјena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara (u dalјem tekstu: RSD), obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19).

Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 (slovima: petsto hilјada) RSD.

Udruženje koje je nosilac aktivnosti u projektu, bez obzira na broj partnera u projektu, može potraživati sredstva za realizaciju samo jednog projekta po ovom Konkursu.

Odobrena sredstva udruženja mogu se koristiti isklјučivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:

  • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavlјanje delatnosti u cilјu sticanja profita;
  • pokrivanje dugovanja;
  • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
  • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
  • kupovinu zemlјe i izgradnju objekata;
  • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
  • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih i finansijski podržanih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaklјučenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Više o Konkursu možete pogledati OVDE


Leave a Reply

Your email address will not be published.